Σχεδιασμός και διαχείριση τουριστικών προορισμών

Στρατηγικές και χωρικές προσεγγίσεις
  • Διαστάσεις
    • 17X24cm
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 2023
Είδος
Τιμή
Έντυπο
Σύντομα διαθέσιμο

Το βιβλίο τοποθετεί τον τουριστικό προορισμό στο κέντρο της μελέτης του τουριστικού φαινομένου. Οι συγγραφείς παρουσιάζουν με συστηματικό τρόπο τη διαδικασία του τουριστικού, αναπτυξιακού και χωρικού σχεδιασμού σε επίπεδο τουριστικού προορισμού, καλύπτοντας μια σειρά από στόχους, όπως είναι η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, η προώθηση της τουριστικής δραστηριότητας, καθώς και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας των τουριστικών προορισμών. Επιπλέον, καλύπτει θέματα αιχμής και προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τουριστικός σχεδιασμός τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα, όπως είναι οι συμμετοχικές διαδικασίες, οι σύγχρονες μορφές και τα πλαίσια τοπικής τουριστικής διακυβέρνησης, η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση και οι έξυπνοι προορισμοί, η διαχείριση του υπερτουρισμού, η διαχείριση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, αλλά και η σύνδεση χωρικού σχεδιασμού και σχεδιασμού τουριστικών προϊόντων.

Το βιβλίο φιλοδοξεί να αποτελέσει χρήσιμο εγχειρίδιο για τους φοιτητές, τους τοπικούς φορείς διαχείρισης προορισμών και για όσους εμπλέκονται στη λειτουργία και στη διαχείριση του τουριστικού τομέα, καθώς αναδεικνύει πολλές καλές πρακτικές και μελέτες περίπτωσης από τη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία και εμπειρία.

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ