Ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού

Ζήτηση και προσφορά νέων προϊόντων τουρισμού - 2η έκδοση
  • Διαστάσεις
    • 17χ24cm
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 2020
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
Σύντομα διαθέσιμο

Αν και στο σύνολό τους οι ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού αποτελούν πλέον ‒οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά‒ ένα εξαιρετικά σημαντικό και δυναμικό τμήμα του τουριστικού προϊόντος παγκοσμίως, οι προσπάθειες να υπάρξουν ευρύτερες διερευνήσεις ολιστικού αλλά και διεπιστημονικού χαρακτήρα στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι πολύ περιορισμένες σε αριθμό.

Το σύγγραμμα, έχοντας ως στόχο να καλύψει ένα κενό στην ελληνική επιστημονική βιβλιογραφία του τουρισμού σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό για τη χώρα μας ζήτημα, παρουσιάζει τις εξελίξεις και τάσεις στον σύγχρονο τουρισμό, τις ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού και τα χαρακτηριστικά τους, προσφέροντας ένα συστηματικό πλαίσιο αναφοράς για κάθε ειδική μορφή: τον ορισμό, την εξέλιξη, τους παράγοντες ανάπτυξης, τις τάσεις και προοπτικές, ανάλυση SWOT, παραδείγματα καλής πρακτικής και τη σχέση με τις άλλες ειδικές μορφές τουρισμού.

Στη δεύτερη, αναθεωρημένη έκδοση έχουν προστεθεί νέες μορφές τουρισμού, καθώς και πλήθος στοιχείων, παραδειγμάτων και μελετών περίπτωσης σε όλα τα υπό διερεύνηση προϊόντα των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, ενώ έχει επικαιροποιηθεί η προτεινόμενη ανά κεφάλαιο βιβλιογραφία.

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ