Ελληνική τουριστική ανάπτυξη και πολιτική

2η έκδοση
 • Διαστάσεις
  • 17Χ24cm
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2022
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Δείτε τα αγαπημένα
Είδος
Τιμή
Έντυπο
Σύντομα διαθέσιμο

Κύριοι στόχοι του βιβλίου είναι η ανάδειξη της αναγκαίας διεπιστημονικής διάστασης στη διερεύνηση των ζητημάτων τα οποία αφορούν την ελληνική τουριστική ανάπτυξη, καθώς και η σύνδεσή τους με μια ιδιαίτερα δυναμική και πλούσια επιστημονική βιβλιογραφία των τελευταίων 70 χρόνων. Συγχρόνως επιχειρείται, μέσω ερευνητικών προτάσεων και προτάσεων πολιτικής, η διερεύνηση θεμάτων που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα, την οικονομία, την απασχόληση, την ανάπτυξη, τους προορισμούς, τα κίνητρα και την πολιτική και δύνανται να αποτελέσουν πεδίο άλλων ερευνητικών διερευνήσεων στο μέλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται:

 • Η διαμόρφωση των προτύπων ανάπτυξης και των τουριστικών υποδομών στην Ελλάδα.
 • Τα κίνητρα των ταξιδιών των αλλοδαπών τουριστών στη χώρα μας.
 • Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα και την εικόνα του τουριστικού προϊόντος «Ελλάδα».
 • Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία και την απασχόληση.
 • Οι κοινωνικές και πολιτιστικές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα.
 • Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και η αμφισβήτηση του κυρίαρχου προτύπου τουρισμού ως αιτίες για την ανάπτυξη των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
 • Οι χωρικές και επενδυτικές πολιτικές οι οποίες ασκήθηκαν για την πολυσχιδή ανάπτυξη και επέκταση του ελληνικού τουρισμού.
 • Τα χαρακτηριστικά των ελληνικών τουριστικών προορισμών και οι παράγοντες που αλληλοεπιδρούν στην εξέλιξή τους.
 • Ο ρόλος των ομάδων συμφερόντων και η σημασία της τοπικής διακυβέρνησης στον τουρισμό.
 • Η πορεία του ελληνικού τουρισμού στον 21ο αιώνα και στη μετά COVID-19 εποχή: ανταγωνιστικότητα, πολιτική, βιωσιμότητα.
ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ