Τουριστική οικονομική

2η έκδοση
 • Διαστάσεις
  • 17x24cm
 • Αρ. Σελίδων
  • 648
 • Έτος έκδοσης εντύπου
  • 2018
 • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
55.00 49.50

Η τουριστική οικονομική είναι ένας κλάδος των κοινωνικών επιστημών που ασχολείται με πλήθος θεωρητικών και εμπειρικών θεμάτων, τα οποία αποτελούν τη συνισταμένη όλων των προσπαθειών για την κατανόηση του πως τα άτομα, τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις και η κοινωνία διαχειρίζονται τους σπάνιους πλουτοπαραγωγικούς πόρους για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας της τουριστικής δραστηριότητας.

Σκοπός του συγγράμματος αυτού είναι η κατανόηση του θεωρητικού πλαισίου της Τουριστικής Οικονομικής από τη μικροοικονομική και μακροοικονομική σκοπιά των θεμάτων που σχετίζονται με την τουριστική ζήτηση και την πρόβλεψή της. Ειδικότερα, ασχολείται με τους επιμέρους παράγοντες που τη διαμορφώνουν (ανάγκες, κίνητρα, καταναλωτικά πρότυπα, διαδικασίες λήψης τουριστικών αποφάσεων κ.λπ.), με την παραγωγή, το κόστος του τουρισμού και με την προσφορά του τουριστικού προϊόντος, καθώς και με τις κυριότερες μορφές τουριστικών αγορών και την ισορροπία τους, μέσα στις οποίες λειτουργούν οι τουριστικές μονάδες στη σύγχρονη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα. Επιπρόσθετα, εξετάζεται ένα ειδικό θέμα της Τουριστικής Οικονομικής, ο Δορυφορικός Λογαριασμός Τουρισμού, λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει για την εκτίμηση της ποιοτικής και ποσοτικής διάστασης της τουριστικής δραστηριότητας.

Με τη δεύτερη έκδοση του συγγράμματος, αναδιαμορφώνεται η ύλη του και γίνεται εισαγωγή νέων ενοτήτων και κεφαλαίων. Ειδικότερα, οι κυριότερες αλλαγές που έχουν γίνει στην έκδοση αυτή είναι οι ακόλουθες:

 • Έχει αναδιαμορφωθεί όλο το κείμενο της πρώτης έκδοσης, ώστε να είναι περισσότερο συνεκτικό και λειτουργικό, προκειμένου ο αναγνώστης να αποκτήσει μια διαισθητική κατανόηση.
 • Έχουν συμπεριληφθεί παραδείγματα σε όλα τα κεφάλαια που διευκρινίζουν τα διάφορα θέματα που αναλύονται.
 • Έχουν συμπεριληφθεί αρκετά νέα διαγράμματα και πίνακες για την καλύτερη κατανόηση του κειμένου.
 • Έχει γίνει περίληψη των κυριότερων θεμάτων που αναλύονται σε κάθε κεφάλαιο.
 • Έχει εισαχθεί νέο κεφάλαιο σχετικό με τη θεωρία των προτιμήσεων και επιλογών του τουρίστα-καταναλωτή.
 • Έχει γίνει πλήρης αναμόρφωση των κεφαλαίων που σχετίζονται με τις μορφές και την ισορροπία της τουριστικής αγοράς.
 • Έχουν παρατεθεί, σε κάθε κεφάλαιο, ενδεικτικά προβλήματα με τις απαντήσεις αυτών που ενθαρρύνουν την ανακεφαλαίωση και βοηθούν στον έλεγχο της κατανόησης του κειμένου.
ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ