Οπτικές ιδιότητες στερεών

Τα βασικά
  • Διαστάσεις
    • 17X24cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 376
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 2021
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
26.00 23.40

Το βιβλίο καλύπτει την απουσία από την ελληνική βιβλιογραφία ενός ολοκληρωμένου διδακτικού εγχειριδίου στην περιοχή των οπτικών ιδιοτήτων. Συμβάλλει στην εξοικείωση του αναγνώστη με τις βασικότερες έννοιες της αλληλεπιδράσεως της ηλεκτρομαγνητικής (ΗΜ) ακτινοβολίας, και ειδικότερα της οπτικής ακτινοβολίας, με τα στερεά. Το κείμενο βασίζεται στην παραδοσιακή μεθοδολογία, παρέχοντας σε κάθε κεφάλαιο μια γενική εισαγωγή του θέματος και κατόπιν την αναλυτική θεώρησή του μέσω κατάλληλων διαγραμμάτων και σχημάτων.

Η επιλογή των θεμάτων έγινε με κριτήριο την κατανόηση των βασικών εννοιών και μηχανισμών αναφορικά με τις διαδικασίες αλληλεπιδράσεως της ακτινοβολίας με τα βασικά συστατικά των υλικών, το πλέγμα (φωνόνια) και τα ηλεκτρόνια (ηλεκτρονικές μεταπτώσεις), καθώς και της συνέργειας. Στόχος του συγγραφέα είναι να καταστήσει κατανοητή τη διαδικασία και τον ρόλο των εμπλεκομένων μηχανισμών. Αυτό επιχειρείται χωρίς την άκρατα αυστηρή μαθηματική αντιμετώπιση των θεμάτων, αλλά ούτε και με υπεραπλουστευμένη περιγραφική παρουσίαση των εννοιών και φαινομένων. Έτσι επιλέχθηκε ο ενδιάμεσος δρόμος, να παρουσιάζονται δηλαδή με κάποια αυστηρότητα οι βασικές φυσικές έννοιες και μηχανισμοί και στη συνέχεια να συζητούνται και να σχολιάζονται οι πιθανές επεκτάσεις και η γενικότερη αντιμετώπιση. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, στο κείμενο έχει ενσωματωθεί πληθώρα διευκρινιστικών εικόνων και σχημάτων, όπως επίσης και μεγάλος αριθμός αριθμητικών παραδειγμάτων.

Το βιβλίο αποτελεί κατάλληλο διδακτικό εγχειρίδιο για φοιτητές Τμημάτων Φυσικής ή Επιστήμης των Υλικών τόσο των Πανεπιστημίων όσο και των αντίστοιχων Τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών με προσανατολισμό στην Τεχνολογία και τη Μελέτη των Υλικών, καθώς και γενικότερα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με σχετικά μαθήματα. Τέλος, αποτελεί κατάλληλο βοήθημα, ως πρώτο βήμα, μεταπτυχιακής εκπαίδευσης ή αρχόμενης ερευνητικής δραστηριότητος, εμπεριέχοντας εκτεταμένα γλωσσάρια και ευρετήρια στην αγγλική και γερμανική γλώσσα.

 


Πρόκειται για ένα εξαιρετικό σύγγραμμα που καλύπτει με λεπτομέρεια την ευρεία περιοχή των οπτικών ιδιοτήτων και μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί ως βιβλίο αναφοράς σε σχετικά μαθήματα, προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου. Παρουσιάζει πειραματικά αποτελέσματα καθώς και μια εμπεριστατωμένη ανάλυση της θεωρίας, που ανάλογα με το επίπεδο διδασκαλίας μπορεί ο κάθε διδάσκων να επιλέξει μέχρι ποιο βάθος θα ήθελε να επεκταθεί. Με αυτό τον τρόπο το βιβλίο είναι κατάλληλο για μαθήματα τόσο σε Τμήματα Φυσικής όσο και εκείνα Επιστήμης των Υλικών.

Ευθύμιος Λιαροκάπης
Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 


Optical Properties of Solids: The fundamentals

The content of this book comes from the syllabus that I taught for several years in the elective course, Optical Properties of Solids, in the 7th semester of the undergraduate course as well as in the postgraduate program, Physics and Materials technology, at the Physics Department of the University of Thessaloniki. The aim of the book is to cover the Greek bibliography in the above area and to contribute to the familiarization of the reader with the basic concepts of the interaction of electromagnetic radiation(EM) with solids, in particular in the optical range.

[Συνεχίζεται… – Διαβάστε όλο τον πρόλογο]

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ