Εργαστηριακά θέματα φυσικής στερεάς κατάστασης

  • Διαστάσεις
    • 17Χ24cm
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 2019
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
Σύντομα διαθέσιμο

Το βιβλίο Εργαστηριακά θέματα φυσικής στερεάς κατάστασης καλύπτει, από εργαστηριακή άποψη, θεμελιώδεις έννοιες της φυσικής στερεάς κατάστασης συνδυάζοντάς τες με βασικές πειραματικές μεθόδους χαρακτηρισμού. Ειδικότερα περιλαμβάνει θέματα που αφορούν στον θεωρητικό υπολογισμό των ηλεκτρονικών ενεργειακών ταινιών, τον οπτικό χαρακτηρισμό υλικών με τις φασματοσκοπίες απορρόφησης και ανακλαστικότητας στο ορατό και το υπέρυθρο και της σκέδασης Raman, τον ηλεκτρικό χαρακτηρισμό με την τεχνική Hall και την καταγραφή I-V χαρακτηριστικών, το μαγνητικό χαρακτηρισμό και τη μελέτη επιφανειών με Σαρωτικής Μικροσκοπίας Ανίχνευσης.

Για κάθε ένα από τα παραπάνω θέματα, παρέχεται η απαραίτητη θεωρητική εισαγωγή των απαιτουμένων γνώσεων για την κατανόηση των αντιστοίχων εννοιών και μηχανισμών που διέπουν τα αντίστοιχα φαινόμενα της φυσικής στερεάς κατάστασης και ένα πειραματικό μέρος στο οποίο διερευνώνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την αξιοποίηση του φαινομένου για την εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών για το υπό μελέτη υλικό, καθώς και η περιγραφή των πειραματικών διατάξεων που χρησιμοποιούνται για τη λήψη των πειραματικών δεδομένων. Τέλος, παρατίθενται οι απαιτούμενες εξειδικευμένες μαθηματικές εκφράσεις για τη μέτρηση ή τον υπολογισμό συγκεκριμένων μεγεθών (όπως για παράδειγμα του πάχους λεπτών υμενίων, του ενεργειακού χάσματος ενός ημιαγωγού, τις συχνότητες των τρόπων δόνησης του πλέγματος, τη συγκέντρωση φορέων, τη μαγνήτιση, την τραχύτητα της επιφάνειας κ.ά) και την εξαγωγή ποιοτικών και ποσοτικών συμπερασμάτων.

Το βιβλίο είναι κατάλληλο διδακτικό εγχειρίδιο για τη μελέτη και εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων χαρακτηρισμού υλικών και φυσικής στερεάς κατάστασης σε Τμήματα Φυσικής και Επιστήμης Υλικών αλλά και Πολυτεχνικών Σχολών με μαθήματα σχετικά με το αντικείμενο.