drawer
 • Κατάλογος βιβλίων
 • Ενότητες
ΕΝΟΤΗΤΑ : Διοίκηση επιχειρήσεων
133 αποτελέσματα
Στο σύγγραμμα συνδυάζονται η θεωρητική και εμπειρική γνώση του συγγραφέα στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και την Πολιτική Υγείας συμβάλλοντας σε μια σφαιρική προσέγγιση στο πεδίο. Αρχικά (στο πρώτο κεφάλαιο), αναλύονται επιστημονικές ...
Έντυπο:

Στο σύγγραμμα συνδυάζονται η θεωρητική και εμπειρική γνώση του συγγραφέα στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και την Πολιτική Υγείας συμβάλλοντας σε μια σφαιρική προσέγγιση στο πεδίο.

Αρχικά (στο πρώτο κεφάλαιο), αναλύονται επιστημονικές έννοιες και το περιεχόμενο της Πολιτικής και στη συνέχεια της Διοίκησης, για να αναδειχθεί η χρήση τους στην Υγεία και τις Υπηρεσίες Υγείας αντίστοιχα, αλλά και η σχέση της Πολιτικής με τη Διοίκηση. Επιπροσθέτως (δεύτερο κεφάλαιο) περιγράφεται το διεθνές περιβάλλον στην Πολιτική, και συνεπαγόμενα στα Συστήματα Υγείας, με έμφαση στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προστασία της υγείας και τη συστημική ανάλυση των υπηρεσιών υγείας αναπτυγμένων χωρών. Επιπλέον (τρίτο κεφάλαιο) αναφέρονται οι νέες προκλήσεις των πολιτικών στη δημόσια υγεία, σε ένα «παγκοσμιοποιημένο» περιβάλλον, όπως φάνηκε και στην πανδημία (covid-19), που άλλαξε και την οπτική της διακυβέρνησης, παραγόντων και επιπέδου υγείας, σε σχέση με τα συστήματα και τις υπηρεσίες υγείας. Ο κύκλος της Πολιτικής Υγείας συνεχίζεται με το νόημα μιας μεταρρύθμισης και την εφαρμογή της (ή μη) στην Ελληνική περίπτωση (τέταρτο κεφάλαιο), με αναφορά και στην κοινωνική φροντίδα, κλείνοντας με τις δαπάνες, πηγές και μεθόδους χρηματοδότησης συστημάτων και υπηρεσιών υγείας, διεθνώς και στην Ελλάδα (πέμπτο κεφάλαιο).

Εν συνεχεία (έκτο, έβδομο, όγδοο και ένατο κεφάλαιο), αναπτύσσονται οι αρχές και λειτουργίες της Διοίκησης με έμφαση την εφαρμογή τους στις Υπηρεσίες Υγείας. Η αλληλεξάρτηση του σχεδιασμού και της οργάνωσης με τον συντονισμό των πόρων και την αξιολόγηση, και τελικά τον έλεγχο του αποτελέσματος, καθιστά αποδοτική την επίτευξη της Πολιτικής που επιλέγεται και στην Υγεία.

Τέλος (δέκατο και ενδέκατο κεφάλαιο) εξετάζονται δύο θέματα, ιδιαίτερα σημαντικά για την πολιτική υγείας και τη διοίκηση υπηρεσιών υγείας, δηλαδή το φάρμακο και η ηλεκτρονική υγεία, που αναδείχθηκαν στο εγχώριο και διεθνές πεδίο, με έμφαση στην τελευταία δωδεκαετία. Οι μέθοδοι δημόσιων παρεμβάσεων στην ανταγωνιστική αγορά φαρμάκων πρέπει να είναι σε πλαίσιο ανάλογων πολιτικών δημόσιας υγείας. Η προσεγμένη εξέλιξη στο e-health δίνει δυνατότητες αποτελεσματικής διοίκησης υπηρεσιών υγείας και βοηθά τον πολίτη στη διατήρηση της υγείας του αλλά και τον ασθενή στη διαδρομή του στο σύστημα υγείας.

Η στατιστική για τη διοίκηση και τις επιχειρήσεις συνεχίζει να εξελίσσεται ως επιστημονικός κλάδος και αποτελεί πλέον ιδιαίτερα σημαντικό μέρος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στη διοίκηση επιχειρήσεων. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το ...
Έντυπο:

Η στατιστική για τη διοίκηση και τις επιχειρήσεις συνεχίζει να εξελίσσεται ως επιστημονικός κλάδος και αποτελεί πλέον ιδιαίτερα σημαντικό μέρος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στη διοίκηση επιχειρήσεων. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το πώς διδάσκεται η στατιστική και το τι διδάσκεται. Αυτό το βιβλίο δημιουργήθηκε ώστε να καλύψει την ανάγκη για ένα εισαγωγικό σύγγραμμα που προσφέρει ισχυρές βάσεις στο μάθημα της στατιστικής για τη διοίκηση και τις επιχειρήσεις, συμβάλλει στην κατανόηση των εννοιών και δίνει έμφαση στην επίλυση προβλημάτων με τη χρήση ρεαλιστικών παραδειγμάτων που βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα και ανάλυση με τη βοήθεια υπολογιστή.

Πληροφοριακά συστήματα επιχειρήσεων

Θεωρία και πράξη με ανοικτό λογισμικό
Σκοπός του συγγράμματος είναι να συνδυάσει τη θεωρητική παρουσίαση των πληροφοριακών συστημάτων με την πρακτική εξάσκηση μέσα από τη χρήση ενός πραγματικού πληροφοριακού συστήματος ανοικτού κώδικα που διατίθεται δωρεάν. Το ...
Έντυπο:

Σκοπός του συγγράμματος είναι να συνδυάσει τη θεωρητική παρουσίαση των πληροφοριακών συστημάτων με την πρακτική εξάσκηση μέσα από τη χρήση ενός πραγματικού πληροφοριακού συστήματος ανοικτού κώδικα που διατίθεται δωρεάν.

Το βιβλίο διαρθρώνεται σε δύο μέρη: το πρώτο μέρος επικεντρώνεται στο θεωρητικό υπόβαθρο των πληροφοριακών συστημάτων, ενώ το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες για πρακτική εξάσκηση και κατανόηση των θεωρητικών εννοιών που αναπτύχθηκαν στο πρώτο μέρος ώστε ο αναγνώστης να δημιουργήσει εύκολα και γρήγορα ένα δικό του πληροφοριακό σύστημα.

Μια ολοκληρωμένη και συνεκτική κάλυψη του τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων. Το Μέρος 1 αποτελεί μια εισαγωγή στις έννοιες και τη θεωρία της διοίκησης επιχειρήσεων, ενώ το Μέρος 2 επικεντρώνεται στο ...
Έντυπο:

Μια ολοκληρωμένη και συνεκτική κάλυψη του τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων. Το Μέρος 1 αποτελεί μια εισαγωγή στις έννοιες και τη θεωρία της διοίκησης επιχειρήσεων, ενώ το Μέρος 2 επικεντρώνεται στο περιβάλλον της διοίκησης. Τα υπόλοιπα τέσσερα μέρη καλύπτουν τις βασικές λειτουργίες της διοίκησης όσον αφορά τον σχεδιασμό και τη λήψη των αποφάσεων, την οργάνωση, την ηγεσία και τον έλεγχο. Ο συγγραφέας βασίζεται σε πλήρως τεκμηριωμένα παραδείγματα για να παρουσιάσει πραγματικές εφαρμογές της θεωρίας, ενώ η ύλη οργανώνεται με τρόπο μεθοδικό που διευκολύνει την κατανόηση.

Στα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά του βιβλίου, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:

 • «Mαθησιακά αποτελέσματα» στην αρχή κάθε κεφαλαίου για την επισκόπηση των βασικών θεμάτων. Οι βασικοί όροι και οι έννοιες επισημαίνονται με χρώμα και ορίζονται στο περιθώριο κοντά στο σημείο όπου συζητούνται.
 • Κάθε σημαντική ενότητα ολοκληρώνεται με τη σύνοψη των κύριων συμπερασμάτων της σε μία έως τέσσερις κουκκίδες.
 • Στο τέλος κάθε κεφαλαίου έχουν σχεδιαστεί τρία είδη ερωτήσεων, για να ελέγξουν διαφορετικά επίπεδα κατανόησης των φοιτητών. Οι «Ερωτήσεις ανασκόπησης» ζητούν από τους φοιτητές να ανακαλέσουν συγκεκριμένες πληροφορίες, οι «Ερωτήσεις ανάλυσης» να ενσωματώσουν και να συνθέσουν υλικό και οι «Ερωτήσεις εφαρμογής» να εφαρμόσουν αυτά που έχουν μάθει στις δικές τους εμπειρίες.
 • Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει χρήσιμες ασκήσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων. Αυτές οι ασκήσεις δίνουν στους φοιτητές μια εικόνα για το πώς να προσεγγίζουν διάφορες καταστάσεις της διοίκησης.
 • Τα πλαίσια «Το μάνατζμεντ στην πράξη» προσελκύουν το ενδιαφέρον των φοιτητών παρουσιάζοντας ένα πραγματικό σενάριο για σημαντικά ζητήματα της διοίκησης επιχειρήσεων.
Το σύγγραμμα  βοηθά τον αναγνώστη να κατανοήσει εννοιολογικά τον ρόλο της διοικητικής επιστήμης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, παρουσιάζοντας τις μαθηματικές και τεχνικές έννοιες με απλό, εύληπτο και πρακτικό τρόπο. Στόχος ...
Έντυπο:

Το σύγγραμμα  βοηθά τον αναγνώστη να κατανοήσει εννοιολογικά τον ρόλο της διοικητικής επιστήμης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, παρουσιάζοντας τις μαθηματικές και τεχνικές έννοιες με απλό, εύληπτο και πρακτικό τρόπο. Στόχος του είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τη φύση και τον ρόλο της επιχειρησιακής έρευνας και να περιγράψει σαφώς τη σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στην επιχειρησιακή έρευνα και στη διαδικασία λήψης επιτυχημένων επιχειρηματικών αποφάσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, προσφέρει πλήθος παραδειγμάτων, σεναρίων και περιπτώσεων, στοχεύοντας στην πρακτική εφαρμογή των τεχνικών της επιχειρησιακής έρευνας σε συγκεκριμένες καταστάσεις.

Κάθε κεφάλαιο συνοδεύεται από ασκήσεις που αναφέρονται σε συγκεκριμένα πρακτικά επιχειρησιακά προβλήματα και βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου κάθε ενότητας, με στόχο οι αναγνώστες να ωφεληθούν σημαντικά από την πρακτική προσέγγιση του βιβλίου.

Η νέα (16η αμερικανική) έκδοση του βιβλίου συμπληρώνεται με δύο νέα κεφάλαια για τη μέθοδο Simplex.

Το σύγγραμμα καλύπτει τα κύρια θεματικά πεδία της χρηματοοικονομικής διοίκησης με τρόπο εύληπτο και συστηματικό. Στόχος του συγγραφέα είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν στέρεες βάσεις προσφέροντάς τους ένα ...
Έντυπο: 77.00 69.30

Το σύγγραμμα καλύπτει τα κύρια θεματικά πεδία της χρηματοοικονομικής διοίκησης με τρόπο εύληπτο και συστηματικό. Στόχος του συγγραφέα είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν στέρεες βάσεις προσφέροντάς τους ένα σύγχρονο παιδαγωγικό εργαλείο.

Το βιβλίο αυτό εξερευνά τον συναρπαστικό κόσμο της συμπεριφοράς καταναλωτή. Με πληθώρα παραδειγμάτων της σύγχρονης εποχής, τα θέματα καλύπτονται με τον πιο ενημερωμένο και ισορροπημένο τρόπο ώστε να γίνονται εύκολα ...
Έντυπο: 65.00 58.50

Το βιβλίο αυτό εξερευνά τον συναρπαστικό κόσμο της συμπεριφοράς καταναλωτή. Με πληθώρα παραδειγμάτων της σύγχρονης εποχής, τα θέματα καλύπτονται με τον πιο ενημερωμένο και ισορροπημένο τρόπο ώστε να γίνονται εύκολα κατανοητά από τα μελλοντικά στελέχη μάρκετινγκ. Το εύχρηστο εννοιολογικό του υπόδειγμα, στην αρχή κάθε κεφαλαίου, παρουσιάζει την οργάνωση του κεφαλαίου, τα ζητήματα που αναλύονται, καθώς και τη σχέση μεταξύ τους και με τα υπόλοιπα κεφάλαια, αποτελώντας πολύτιμο και ωφέλιμο βοήθημα στη διαδικασία της μάθησης.

Στρατηγική επιχειρήσεων

Πολύπλευρη διερεύνηση
Η Στρατηγική επιχειρήσεων – Πολύπλευρη διερεύνηση σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τους φοιτητές να σκέφτονται και να συμπεριφέρονται με τον τρόπο των μάνατζερ. Με πωλήσεις άνω του 1 εκατομμυρίου αντιτύπων παγκοσμίως, ...
Έντυπο: 77.00 69.30

Η Στρατηγική επιχειρήσεων – Πολύπλευρη διερεύνηση σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τους φοιτητές να σκέφτονται και να συμπεριφέρονται με τον τρόπο των μάνατζερ. Με πωλήσεις άνω του 1 εκατομμυρίου αντιτύπων παγκοσμίως, το βιβλίο αυτό αποτελεί μια πλήρη εισαγωγή στη στρατηγική επιχειρήσεων για τα διοικητικά στελέχη του σήμερα και του αύριο. Από τις νεοφυείς επιχειρήσεις μέχρι τις πολυεθνικές εταιρείες, στις σελίδες του εξετάζονται τα μεγάλα ερωτήματα που αφορούν τους οργανισμούς – πώς ευημερούν, αναπτύσσονται, καινοτομούν και αλλάζουν.

Διοικώντας τις τουριστικές επιχειρήσεις

Ένας επιστημονικός οδηγός για το πώς και το γιατί του τουριστικού επιχειρείν
Το ανά χείρας βιβλίο αποτελεί μια σύγχρονη ματιά στον τρόπο που μια τουριστική επιχείρηση-οργανισμός πρέπει να οργανώνεται και να διοικείται αποτελεσματικά. Σκοπός του είναι να χαρτογραφήσει το πολύπλευρο επιστημονικό τοπίο ...
Έντυπο: 24.00 21.60

Το ανά χείρας βιβλίο αποτελεί μια σύγχρονη ματιά στον τρόπο που μια τουριστική επιχείρηση-οργανισμός πρέπει να οργανώνεται και να διοικείται αποτελεσματικά. Σκοπός του είναι να χαρτογραφήσει το πολύπλευρο επιστημονικό τοπίο της διοίκησης των τουριστικών επιχειρήσεων-οργανισμών και να δώσει πολλά παραδείγματα καλών πρακτικών αντιμετώπισης των σύγχρονων προκλήσεων που συνεχώς αναδύονται και σχετίζονται με:

 • τη σύγχρονη τουριστική βιομηχανία και το διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον
 • τη μικρομεσαία τουριστική επιχειρηματικότητα
 • τους παράγοντες διαμόρφωσης ενός αποτελεσματικού εσωτερικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος
 • την ηγεσία και την εργασία-απασχόληση στις τουριστικές επιχειρήσεις
 • τη στρατηγική διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων-οργανισμών
 • τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού κ.ά.

Βιώσιμη επιχειρηματικότητα

Από τον παραδοσιακό στον σύγχρονο τρόπο σκέψης και δράσης
Ένας εύχρηστος οδηγός για τη νέα βιώσιμη επιχειρηματικότητα που καλύπτει ζητήματα όπως το σύγχρονο μάρκετινγκ και μάνατζμεντ, την προετοιμασία-οργάνωση της επιχείρησης, το κοινωνικό-περιβαλλοντικό αποτύπωμά της, την επιχείρηση του μέλλοντος και, ...
Έντυπο: 20.00 18.00

Ένας εύχρηστος οδηγός για τη νέα βιώσιμη επιχειρηματικότητα που καλύπτει ζητήματα όπως το σύγχρονο μάρκετινγκ και μάνατζμεντ, την προετοιμασία-οργάνωση της επιχείρησης, το κοινωνικό-περιβαλλοντικό αποτύπωμά της, την επιχείρηση του μέλλοντος και, τέλος, ένα ολιστικό σύστημα ελέγχου των επιχειρηματικών δράσεων. Στόχος είναι η αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται στην «πράσινη» αγορά και η ευαισθητοποίηση για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών με το μικρότερο δυνατό αρνητικό αποτύπωμα στο περιβάλλον.

Το βιβλίο αποτελεί μια πλήρη έκδοση των θεμελιωδών εννοιών και τεχνικών που απασχολούν τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίες παρουσιάζονται και αναπτύσσονται εξαιρετικά δομημένα, παρέχοντας στους φοιτητές που διδάσκονται το ...
Έντυπο: 66.00 59.40

Το βιβλίο αποτελεί μια πλήρη έκδοση των θεμελιωδών εννοιών και τεχνικών που απασχολούν τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίες παρουσιάζονται και αναπτύσσονται εξαιρετικά δομημένα, παρέχοντας στους φοιτητές που διδάσκονται το μάθημα και στους εν ενεργεία μάνατζερ μια ολοκληρωμένη και πρακτική εισαγωγή σε σύγχρονες έννοιες και τεχνικές της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.

Οι συγγραφείς, με μακρά διδακτική εμπειρία στο πεδίο, παρουσιάζουν τις βασικές έννοιες και τεχνικές της διοίκησης λειτουργιών, καλύπτοντας ζητήματα, όπως η διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας, τα συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP), ...
Έντυπο: 75.00 67.50

Οι συγγραφείς, με μακρά διδακτική εμπειρία στο πεδίο, παρουσιάζουν τις βασικές έννοιες και τεχνικές της διοίκησης λειτουργιών, καλύπτοντας ζητήματα, όπως η διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας, τα συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP), η διοίκηση πληροφοριακών συστημάτων, η οργανωσιακή κουλτούρα, οι στρατηγικές και τακτικές αποφάσεις, εστιάζοντας τόσο στις επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων όσο και στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

 

Πέραν της διδασκαλίας του μαθήματος Αρχές Μάρκετινγκ, στόχος των συγγραφέων είναι να καταστήσουν σαφείς στους φοιτητές τους λόγους για τους οποίους το μάρκετινγκ καθαυτό είναι ιδιαίτερα πολύτιμο. Το μάρκετινγκ δημιουργεί ...
Έντυπο: 88.00 79.20

Πέραν της διδασκαλίας του μαθήματος Αρχές Μάρκετινγκ, στόχος των συγγραφέων είναι να καταστήσουν σαφείς στους φοιτητές τους λόγους για τους οποίους το μάρκετινγκ καθαυτό είναι ιδιαίτερα πολύτιμο. Το μάρκετινγκ δημιουργεί ανθεκτικές και αμοιβαία επωφελείς σχέσεις ανάμεσα στις εταιρείες και τους πελάτες τους. Προσδιορίζει τι θεωρούν πολύτιμο οι καταναλωτές, δίνοντας στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να επεκταθούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Χωρίς το μάρκετινγκ, θα ήταν δύσκολο για τον καθένα μας να πληροφορηθεί για τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Ουσιαστικά, η κατανόηση του μάρκετινγκ μπορεί να βοηθήσει τους φοιτητές στην εκπαίδευσή τους, στην επαγγελματική τους ανέλιξη και στη ζωή τους εν γένει.

Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

Άνθρωποι, τεχνολογία, διαδικασίες - 2η έκδοση
Το βιβλίο αποτελεί μια εισαγωγή στον πραγματικό κόσμο των πληροφοριακών συστημάτων. Με πρωτότυπη προσέγγιση, πολλά παραδείγματα και θέματα από την καθημερινότητα, η Patricia Wallace εξοικειώνει τον φοιτητή με αυτόν τον ...
Έντυπο: 62.00 55.80

Το βιβλίο αποτελεί μια εισαγωγή στον πραγματικό κόσμο των πληροφοριακών συστημάτων. Με πρωτότυπη προσέγγιση, πολλά παραδείγματα και θέματα από την καθημερινότητα, η Patricia Wallace εξοικειώνει τον φοιτητή με αυτόν τον ταχύτατα εξελισσόμενο επιστημονικό κλάδο και τον προετοιμάζει για την είσοδό του σε μια πολλά υποσχόμενη, αλλά και ανταγωνιστική αγορά εργασίας.

Οι εργασιακές σχέσεις είναι σήμερα περισσότερο εξατομικευμένες και λιγότερο συλλογικές, εξέλιξη που συνδέεται άρρηκτα με τη συρρίκνωση της ισχύος των εργατικών συνδικάτων αλλά και τη σταδιακή απόσυρση του κράτους από ...
Έντυπο: 24.00 21.60

Οι εργασιακές σχέσεις είναι σήμερα περισσότερο εξατομικευμένες και λιγότερο συλλογικές, εξέλιξη που συνδέεται άρρηκτα με τη συρρίκνωση της ισχύος των εργατικών συνδικάτων αλλά και τη σταδιακή απόσυρση του κράτους από το κοινωνικό γίγνεσθαι της απασχόλησης προς όφελος της «αόρατης χειρός» της αγοράς εργασίας. Σε κάθε περίπτωση οι Εργασιακές Σχέσεις εξακολουθούν να συνιστούν ένα δυναμικό πεδίο αντιπαραθέσεων και συγκλίσεων, μια διεπιστημονική άσκηση ισορροπίας ανάμεσα στην Οικονομική της Εργασίας, το Εργατικό Δίκαιο, τη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και την Κοινωνιολογία της Εργασίας.

Οι εξελίξεις στον χώρο της οικονομίας είναι πλέον ραγδαίες. Έχουν ενσκήψει νομισματικές, πετρελαϊκές (ενεργειακές) και επισιτιστικές κρίσεις, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί τεράστια ελλείμματα στους προϋπολογισμούς των κρατών. Μαζί με ...
Έντυπο: 16.00 14.40

Οι εξελίξεις στον χώρο της οικονομίας είναι πλέον ραγδαίες. Έχουν ενσκήψει νομισματικές, πετρελαϊκές (ενεργειακές) και επισιτιστικές κρίσεις, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί τεράστια ελλείμματα στους προϋπολογισμούς των κρατών. Μαζί με την υγειονομική κρίση του κορονοϊού, όλα τα παραπάνω συνθέτουν ένα κλίμα αβεβαιότητας και συνταρακτικών αλλαγών. Συνεπώς, η επιχειρηματικότητα βρίσκεται σε μια κατάσταση συνεχούς επαγρύπνησης, στην οποία η συμβουλευτική επιχειρήσεων αρκετές φορές καλείται να συνδράμει αναζητώντας διεξόδους.