Τουριστικός σχεδιασμός και πολιτική

  • Διαστάσεις
    • 17Χ24cm
  • Αρ. Σελίδων
    • 280
  • Έτος έκδοσης εντύπου
    • 2023
  • Κωδικός στον Εύδοξο
Είδος
Τιμή
Έντυπο
23.00 20.70

Ο τουριστικός σχεδιασμός είναι μια σύνθετη και ορθολογική διαδικασία που επιδιώκει, σε διάφορα επίπεδα διοίκησης (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό), τη σύζευξη των πολλαπλών αναπτυξιακών στόχων (την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη ειδικών τουριστικών υποδομών, την πολιτιστική ανάπτυξη, τη βιοποικιλότητα και την αισθητική του τοπίου) για τη συγκρότηση πολιτικής και την παροχή κατευθυντήριων οδηγιών κατάλληλων για την ισόρροπη ανάπτυξη του τουρισμού.

Σκοπός του παρόντος συγγράμματος είναι η κατανόηση του θεωρητικού και εμπειρικού πλαισίου της διαδικασίας του τουριστικού σχεδιασμού. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται πλήθος θεμάτων που σχετίζονται με την οριοθέτηση του τουριστικού σχεδιασμού ως διακριτού επιστημονικού κλάδου, το εννοιολογικό περιεχόμενο, τα χαρακτηριστικά και τα επίπεδα του σχεδιασμού, τις διαδικασίες και τα στάδια εκπόνησης των τουριστικών σχεδίων, τους εμπλεκόμενους φορείς και τις αρμοδιότητές τους, την οργάνωση και τις προσεγγίσεις του τουριστικού σχεδιασμού, τις μεθόδους αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται στα διάφορα στάδια της διαδικασίας του τουριστικού σχεδιασμού, τις μεθοδολογίες πρόβλεψης και τις τεχνικές ανάλυσης, το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, τη χρηματοδότηση των τουριστικών σχεδίων και προγραμμάτων, καθώς και τις πολιτικές που σχετίζονται με τον τουριστικό σχεδιασμό στην Ελλάδα.

 


Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Διαφάνειες

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ