drawer
  • Κατάλογος βιβλίων
  • Ενότητες

Οι εκδόσεις Κριτική στηρίζουν την καμπάνια του ΟΣΔΕΛ για τα πνευματικά δικαιώματα | Τα βιβλία δεν τα γράφουν ούτε ηλεκτρονικοί υπολογιστές ούτε φωτοτυπικά μηχανήματα

Ανακοινώσεις

Τα βιβλία δεν τα γράφουν ηλεκτρονικοί υπολογιστές | Τα βιβλία δεν τα γράφουν φωτοτυπικά μηχανήματα

Ένας από τους στρα­τη­γι­κούς στό­χους επι­κοι­νω­νί­ας του ΟΣ­ΔΕΛ, εί­ναι η ευαι­σθη­το­ποί­η­ση της κοι­νής γνώ­μης σε θέ­μα­τα πνευ­μα­τι­κών δι­καιω­μά­των. Στην κα­τεύ­θυν­ση αυ­τή, ο Ορ­γα­νι­σμός ανα­λαμ­βά­νει πρω­το­βου­λί­ες και υλο­ποιεί δρά­σεις που απο­βλέ­πουν αφε­νός, στην καλ­λιέρ­γεια κουλ­τού­ρας υπέρ της προ­στα­σί­ας των πνευ­μα­τι­κών δι­καιω­μά­των και αφε­τέ­ρου, στην κα­τα­πο­λέ­μη­ση της πα­ρά­νο­μης αντι­γρα­φής έρ­γων του λό­γου.

Εί­ναι κοι­νός τό­πος η δια­πί­στω­ση ότι στην Ελ­λά­δα δεν υπάρ­χει εγκα­θι­δρυ­μέ­νη γνώ­ση του συ­στή­μα­τος προ­στα­σί­ας των πνευ­μα­τι­κών δι­καιω­μά­των και κα­τά συ­νέ­πεια δεν υπάρ­χει ανά­λο­γος σε­βα­σμός και απο­τε­λε­σμα­τι­κή προ­στα­σία. Στην πλειο­ψη­φία τους οι χρή­στες δεν γνω­ρί­ζουν τον δι­καιο­λο­γη­τι­κό λό­γο ανα­γνώ­ρι­σης πνευ­μα­τι­κών δι­καιω­μά­των στους δη­μιουρ­γούς, ού­τε το πλαί­σιο λει­τουρ­γί­ας τους και κα­τά συ­νέ­πεια δεν αντι­λαμ­βά­νο­νται το ει­δι­κό βά­ρος της προ­στα­σί­ας τους. Αγνο­ούν δη­λα­δή, σε με­γά­λο βαθ­μό, ότι η προ­σβο­λή των πνευ­μα­τι­κών δι­καιω­μά­των θέ­τει σε κίν­δυ­νο την επι­βί­ω­ση των δη­μιουρ­γών και κα­τ’ επέ­κτα­ση την πα­ρα­γω­γή πο­λι­τι­στι­κού και επι­στη­μο­νι­κού έρ­γου. Με άλ­λα λό­για, χω­ρίς πνευ­μα­τι­κά δι­καιώ­μα­τα δεν μπο­ρεί να υπάρ­ξει έγκυ­ρη ενη­μέ­ρω­ση, σύγ­χρο­νη εκ­παί­δευ­ση και ου­σια­στι­κή ψυ­χα­γω­γία. Την κα­τά­στα­ση αυ­τή επι­δεί­νω­σε, όπως εί­ναι ανα­με­νό­με­νο, η κα­τα­κό­ρυ­φη αύ­ξη­ση των ανα­γκών των χρη­στών για πρό­σβα­ση σε ψη­φια­κό πε­ριε­χό­με­νο, εκ­παι­δευ­τι­κής, ενη­με­ρω­τι­κής, αλ­λά και ψυ­χα­γω­γι­κής φύ­σης, που πα­ρα­τη­ρή­θη­κε ως συ­νέ­πεια των ακραί­ων συν­θη­κών, που δη­μιουρ­γή­θη­καν λό­γω της υγειο­νο­μι­κής κρί­σης.

Ο ΟΣ­ΔΕΛ, προ­κει­μέ­νου να συμ­βά­λει στην αντι­με­τώ­πι­ση της κα­τά­στα­σης αυ­τής, και στο πλαί­σιο της ευ­ρύ­τε­ρης κα­μπά­νιας που υλο­ποιεί για την ενη­μέ­ρω­ση της ακα­δη­μαϊ­κής κοι­νό­τη­τας σε θέ­μα­τα πνευ­μα­τι­κών δι­καιω­μά­των, με κε­ντρι­κό σύν­θη­μα «Τα βι­βλία δεν τα γρά­φουν ηλε­κτρο­νι­κοί υπο­λο­γι­στές – Τα βι­βλία δεν τα γρά­φουν φω­το­τυ­πι­κά μη­χα­νή­μα­τα», σχε­δί­α­σε και, με τη συ­νερ­γα­σία του Συλ­λό­γου Εκ­δο­τών Επι­στη­μο­νι­κού Βι­βλί­ου (ΣΕ­Ε­ΒΙ), συ­μπε­ριέ­λα­βε στις απο­στο­λές των συγ­γραμ­μά­των προς τους φοι­τη­τές και τις φοι­τή­τριες, σχε­τι­κό ενη­με­ρω­τι­κό υλι­κό. Ση­μειώ­νου­με ότι ο ΣΕ­Ε­ΒΙ προ­χώ­ρη­σε στη δω­ρε­άν απο­στο­λή 1.100.000 συγ­γραμ­μά­των, μέ­σω εται­ρί­ας τα­χυ­με­τα­φο­ρών, στους φοι­τη­τές των Πα­νε­πι­στη­μί­ων ολό­κλη­ρης της χώ­ρας, προ­κει­μέ­νου να συ­νε­χι­στεί ομα­λά η εκ­παι­δευ­τι­κή δια­δι­κα­σία. Οι εκ­δό­τες ανέ­λα­βαν εξ ολο­κλή­ρου το κό­στος συ­σκευα­σί­ας και δια­κί­νη­σης των απο­στο­λών, δια­σφα­λί­ζο­ντας με τον τρό­πο αυ­τό την έγκαι­ρη πα­ρα­λα­βή των συγ­γραμ­μά­των από τους φοι­τη­τές και την ολο­κλή­ρω­ση του εξα­μή­νου.

Εί­ναι προ­φα­νές ότι σή­με­ρα πε­ρισ­σό­τε­ρο από πο­τέ, εί­ναι επι­τα­κτι­κή η ανά­γκη για σε­βα­σμό και προ­στα­σία των πνευ­μα­τι­κών δι­καιω­μά­των, προ­κει­μέ­νου να δια­σφα­λι­στούν οι συν­θή­κες για την πα­ρα­γω­γή του ερευ­νη­τι­κού, επι­στη­μο­νι­κού, εκ­παι­δευ­τι­κού συγ­γρα­φι­κού έρ­γου, το οποίο και απο­τε­λεί απα­ραί­τη­τη προ­ϋ­πό­θε­ση για την πα­ρο­χή εκ­παί­δευ­σης υψη­λού επι­πέ­δου.

Αναδημοσίευση από το site του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ)

Περισσότερα: www.osdel.gr