Δέσμη βιβλίου

Μαθαίνω ψηφιακά

Το έντυπο επιστημονικό βιβλίο, με τη σφραγίδα ποιότητας των εκδόσεων Κριτική, έχει πλέον την ψηφιακή του διάσταση.


Microsite

Το ηλεκτρονικό σπίτι του επιστημονικού βιβλίου. Περιλαμβάνει αναλυτικά περιεχόµενα και ενδεικτικά αποσπάσµατα, εικόνες, διαγράµµατα, πίνακες, γλωσσάρι, δυνατότητα δυναµικής αναζήτησης και πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό.


Ψηφιακό βιβλίο (ebook)

Το βιβλίο σε ψηφιακή µορφή, ePUB ή/και PDF. Διαβάζεται σε υπολογιστές, ηλεκτρονικούς αναγνώστες, tablets και κινητά τηλέφωνα.